អត្ថន័យ machine
machine​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យmachineទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃmachineខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

5   2

machine


គ្រឿងបង្គុំរបស់ម៉ាសុីមានប៉ុន្មានក្រុម
Keun samol - 19 ឧសភា, 2020

2

2   0

machine


គ្រឿងយន្ត, យន្ត, គ្រឿងចក្រ, ម៉ាស៊ីន, យន្តូបករណ៍
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃmachine
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< communicate behavior >>