អត្ថន័យ machine
machine​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យmachineទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃmachineខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

machine


គ្រឿងបង្គុំរបស់ម៉ាសុីមានប៉ុន្មានក្រុម
Keun samol - 19 ឧសភា 2020

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

machine


គ្រឿងយន្ត, យន្ត, គ្រឿងចក្រ, ម៉ាស៊ីន, យន្តូបករណ៍
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< communicate behavior >>