អត្ថន័យ ថ្លៃ
ថ្លៃ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យថ្លៃទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃថ្លៃខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

16 Thumbs up   4 Thumbs down

ថ្លៃ


ដែល​មាន​តម្លៃ : កាល​ពី​ដើម​ក្រ​ប្រាក់​ណាស់, ស្រូវ ១ ហាប ថ្លៃ ៣ រៀល; ប្រអប់​នេះ​ថ្លៃ​ណាស់; លក់​ថ្លៃ​ណាស់ ។ ព. ផ្ទ. ថោក ។ តម្លៃ : ត្រូវ​សួរ​ឲ្យ​ដឹង​ថ្លៃ​សិន, របស់​នេះ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន ? , ទំនិញ​ឡើង​ថ្ល [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

9 Thumbs up   3 Thumbs down

ថ្លៃ


ដែល​មាន​តម្លៃ : កាល​ពី​ដើម​ក្រ​ប្រាក់​ណាស់, ស្រូវ ១ ហាប ថ្លៃ ៣ រៀល; ប្រអប់​នេះ​ថ្លៃ​ណាស់; លក់​ថ្លៃ​ណាស់ ។ ព. ផ្ទ. ថោក ។ តម្លៃ : ត្រូវ​សួរ​ឲ្យ​ដឹង​ថ្លៃ​សិន, របស់​នេះ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន ? , ទំនិញ​ឡើង​ថ្ល [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ថ្លៃថ្នូរ ថ្លែន >>