អត្ថន័យ ថ្លៃថ្នូរ
ថ្លៃថ្នូរ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ5អត្ថន័យនៃពាក្យថ្លៃថ្នូរទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃថ្លៃថ្នូរខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

219   5

ថ្លៃថ្នូរ


សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ គឺជាការរស់នៅប្រកបដោយមានសុជីវធម៌ គុណធម៌ ភាពសុចរិចដែលជាគួររាប់អានពីអ្នកផងទាំងពួង។
Cheasomalay Put - 22 មិថុនា, 2020

2

105   7

ថ្លៃថ្នូរ


មាន​តម្លៃ​គួរ​លើក​សរសើរ គួរ​រាប់អាន : មនុស្ស​នេះ ឫក​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់, របស [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

66   11

ថ្លៃថ្នូរ


មាន​តម្លៃ​គួរ​លើក​សរសើរ គួរ​រាប់អាន : មនុស្ស​នេះ ឫក​ថ្លៃថ្នូរ​ណាស់, របស [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

4

43   8

ថ្លៃថ្នូរ


គាត់ជាមនុស្សមិនចេះរើសអើងនិងជាមេភូមិដ៏ល្អម្នាក់
តាចេត - 23 កក្កដា, 2020

5

5   0

ថ្លៃថ្នូរ


សេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជាការរស់នៅ ប្រកាន់យកនូវភាពស្មោះត្រង់ សុចរិត មានសុជីវធម៌ អាកប្បកិរិយាល្អ
NOU VOUCHLY - 27 សីហា, 2021

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃថ្លៃថ្នូរ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ថ្លោស ថ្លៃ >>