អត្ថន័យ ថ្លោស
ថ្លោស​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យថ្លោសទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃថ្លោសខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

ថ្លោស


ធាត់​ធំ, ពេញ​សាច់ : កូន​នេះ​ថ្លោស​ណាស់; ឆ្នាំ​នេះ​ទឹក​ភ្លៀង​ស្រួល ផ្លែ​ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

2

1   0

ថ្លោស


ធាត់​ធំ, ពេញ​សាច់ : កូន​នេះ​ថ្លោស​ណាស់; ឆ្នាំ​នេះ​ទឹក​ភ្លៀង​ស្រួល ផ្លែ​ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃថ្លោស
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ថ្នម ថ្លៃថ្នូរ >>