អត្ថន័យ ផ្នត់ចុង
ផ្នត់ចុង​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យផ្នត់ចុងទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃផ្នត់ចុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

ផ្នត់ចុង


ផ្នត់ចុងជាផ្នត់ដែលគេដាក់នៅខាងចុងពាក្យឫសដើម្បីបង្កើតពាក្យកម្លាយ។
Vannleap Por - 30 វិច្ឆិកា 2020

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ផ្នត់ចុង


បច្ឆិមបទ, suffix, suffixe អព្ភាសបទ/ផ្នត់មួយបែបដែលគេដាក់នៅខាងចុងនៃពាក្យ ដើម្បីបង្កើតពាក្យកម្លាយ។ - ក្នុងភាសាអង់គ្លេស បច្ឆិមបទ/ផ្នត់ចុង ly ភ្ជាប់នឹងគុណនាម slow បង្កើតបានជាកិរិយាវិសេសន៍ slowly។ - ក្នុងភា [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ពាក្យឫស ផ្នត់ដើម >>