អត្ថន័យ ពាក្យឫស
ពាក្យឫស​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ6អត្ថន័យនៃពាក្យពាក្យឫសទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យឫសខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

537 Thumbs up   46 Thumbs down

ពាក្យឫស


ពាក្យឫសនិងពាក្យក្លាយខុសគ្នាត្រង់ណា?
អនាមិក - 7 កក្កដា 2020

2

126 Thumbs up   15 Thumbs down

ពាក្យឫស


ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម > ប្រភពពាក្យ > ពាក្យឫស ពាក្យឫស
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

112 Thumbs up   10 Thumbs down

ពាក្យឫស


ពាក្យឫសនិងពាក្យក្លាយខុសគ្នាត្រង់ណា
Chhai saroeun - 12 សីហា 2020

4

93 Thumbs up   5 Thumbs down

ពាក្យឫស


ពាក្យឫសនិងពាក្យក្លាយខុសគ្នាត្រង់ណា?
ឡេង - 28 កញ្ញា 2020

5

77 Thumbs up   10 Thumbs down

ពាក្យឫស


ខ្ញុំចង់ដឹងពីពាក្យឫសនៃភាសាពីរផ្សេងគ្នា
kong sreykeo - 11 កញ្ញា 2019

6

66 Thumbs up   9 Thumbs down

ពាក្យឫស


root word, mot racine ពាក្យទោលដែលអាចទទួលវិធីកម្លាយ, ឧទាហរណ៍: -ក្នុងភាសាខ្មែរ: -ក្នុងភាសាបារាំង: [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< ពាក្យទោល ផ្នត់ចុង >>