អត្ថន័យ ពាក្យក្លាយ
ពាក្យក្លាយ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ4អត្ថន័យនៃពាក្យពាក្យក្លាយទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យក្លាយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

422   21

ពាក្យក្លាយ


ពាក្យក្លាយគឺជាពាក្យដែលបង្កើតចេញពីពាក្យឫសដោយប្រើផ្នត់(បទ)ជាមួយពាក្យឫសនោះ។
Van - 12 សីហា, 2020

2

150   14

ពាក្យក្លាយ


transformed word, mot transformé ពាក្យដែលបានផ្លាស់ប្ដូររូបសព្ទ ខុសប្លែកពីពាក្យដើម ដោយបានឆ្លងកាត់មួយរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់, ឧទាហរណ៍ : -ក្នុងភាសាខ្មែរ: -ក្នុងភាសាបារាំង: [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

3

31   7

ពាក្យក្លាយ


ពាក្យក្លាយគឺជាពាក្យដែលបង្កើតចេញពីពាក្យឫសដោយប្រើផ្នត់(បទ)ជាមួយពាក្យឫសនោះ។
សាំង - 15 កុម្ភៈ, 2022

4

21   1

ពាក្យក្លាយ


ចូរវិភាគពាក្យកម្លាយ(រកពាក្យឬស ផ្នត់ និយមន័យ):ក្បាច់ បបោស ប្រទាក់ រលើ រំលើង
Koy Vary - 7 មីនា, 2022

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃពាក្យក្លាយ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ពាក្យកម្លាយ ពាក្យគោល >>