អត្ថន័យ ពាក្យក្លាយ
ពាក្យក្លាយ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យពាក្យក្លាយទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យក្លាយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

264   9

ពាក្យក្លាយ


ពាក្យក្លាយគឺជាពាក្យដែលបង្កើតចេញពីពាក្យឫសដោយប្រើផ្នត់(បទ)ជាមួយពាក្យឫសនោះ។
Van - 12 សីហា, 2020

2

103   8

ពាក្យក្លាយ


transformed word, mot transformé ពាក្យដែលបានផ្លាស់ប្ដូររូបសព្ទ ខុសប្លែកពីពាក្យដើម ដោយបានឆ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃពាក្យក្លាយ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ពាក្យកម្លាយ ពាក្យគោល >>