អត្ថន័យ ពាក្យកម្លាយ
ពាក្យកម្លាយ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ពាក្យកម្លាយ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យកម្លាយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

18 Thumbs up   1 Thumbs down

ពាក្យកម្លាយ


derived word, mot dérivé ពាក្យដែលកើតចេញពីវិធីកម្លាយ ដូចមានឧទាហរណ៍ខាងលើ។
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< សព្វនាមបុរិសៈ ពាក្យក្លាយ >>