អត្ថន័យ ពាក្យកម្លាយ
ពាក្យកម្លាយ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ពាក្យកម្លាយ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យកម្លាយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

16   0

ពាក្យកម្លាយ


derived word, mot dérivé ពាក្យដែលកើតចេញពីវិធីកម្លាយ ដូចមានឧទាហរណ៍ខាងលើ។
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃពាក្យកម្លាយ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< សព្វនាមបុរិសៈ ពាក្យក្លាយ >>