អត្ថន័យ ពាក្យទោល
ពាក្យទោល​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ពាក្យទោល ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃពាក្យទោលខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   0

ពាក្យទោល


អមិស្សសព្ទ, irreducible word, mot irréductible ពាក្យតូចបំបផុត ដែលនៅមានន័យ គឺជាវចនតាដែលមិនមែនជាឫស, ឧទាហរណ៍: - ក្នុងភាសាបារាំង: jardin, crayon, chaise, ... - ក្នុងភាសាខ្មែរ : គាប, បារី, ក្រហម, ... ។ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃពាក្យទោល
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< ពាក្យគោល ពាក្យឫស >>