អត្ថន័យ វឌ្ឍមានវិធី
វឌ្ឍមានវិធី​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ2អត្ថន័យនៃពាក្យវឌ្ឍមានវិធីទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃវឌ្ឍមានវិធីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

14 Thumbs up   1 Thumbs down

វឌ្ឍមានវិធី


ជាវិធីមួយបែប ដែលកវីនិពន្ធធ្វើឲដំណើររឿងមានការរីកចម្រើនពីធូរស្រាលទៅតានតឹងឬពីតានតឹងទៅធូរស្រាលវិញ
អនាមិក - 15 កុម្ភៈ 2022

2

10 Thumbs up   2 Thumbs down

វឌ្ឍមានវិធី


progression វិធីតែងនិពន្ធមួយបែប ដែលកវី អ្នកនិពន្ធ ធ្វើឱ្យដំណើររឿងមានការរីកចម្រើនពីធូរស្រាលទៅតានតឹងឬពីតានតឹងទៅធូរស្រាលវិញ។ ឧ.: នៅក្នុងរឿងទុំទាវ -ស្នេហាទុំទាវ ចេញដំណើរពីភាពធម្មតា ទៅរកភាពតានតឹងបន្តិចម្ដង [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< សំវាទវិធី វិលោមត្តវិធី >>