អត្ថន័យ សព្វនាមចង្អុល
សព្វនាមចង្អុល​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ សព្វនាមចង្អុល ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃសព្វនាមចង្អុលខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

10 Thumbs up   1 Thumbs down

សព្វនាមចង្អុល


demonstrative pronoun, pronom démonstratif សព្វនាមដែលប្រើសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញមនុស្ស សត្វ ឬ វត្ថុ ឱ្យឃើញច្បាស់លាស់ ថានៅទីជិត ឬ ទីឆ្ងាយ ពីអ្នកនិយាយ។ ពាក្យ នេះ នោះ , ... ជាសព្វនាមចង្អុល, ឧទាហរណ៍: នេះជាសៀវ [..]
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< សព្វនាមឈ្នាប់ ពាក្យផ្សំ >>