អត្ថន័យ ស្រាក់
ស្រាក់​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ ស្រាក់ ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃស្រាក់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   1

ស្រាក់


ខ្នាត​ឯកតា​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ​ដែល​ដាក់​អ្វីៗ​តម្រួត​លើ​គ្នា ហើយ​ចង​រុំ​ [..]
ប្រភព: choukhmer.wordpress.com

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃស្រាក់
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

បំពង់ >>