អត្ថន័យ Joker
Joker​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Joker ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃJokerខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

1   1

Joker


តួរកំប្លែង។ មនុស្សដែលធ្វើរឿងកំប្លែងៗដើម្បីអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាសើចសប្បាយ
Sivhoung Ea - 19 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃJoker
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Fighting FYI >>