អត្ថន័យ LGBT
LGBT​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ LGBT ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃLGBTខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3   3

LGBT


ពាក្យកាត់មកពីពាក្យថា មនុស្សស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា មនុស្សប្រុសស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា មនុស្សស្រលាញ់ភេទណាមួយក៏បាន និង មនុស្សប្តូរភេទ
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃLGBT
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< KLQ OOTD >>