អត្ថន័យ OOTD
OOTD​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ OOTD ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃOOTDខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   2

OOTD


ជាពាក្យកាត់មកពីពាក្យពេញដែលមានន័យថា សម្លៀកបំពាក់ដែលស្រស់ស្អាតបំផុតដែលអ្នកបានឃើញ រឺ បានស្លៀកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃOOTD
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< LGBT Oppa >>