អត្ថន័យ Phalla
Phalla​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Phalla ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPhallaខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Phalla


ផល្លា។ ជាឈ្មោះទូទៅប្រើចំពោះមនុស្សស្រីដែលមានន័យមកពីពាក្យផ្លែផល្លាគឺមានន័យថាផ្លែរុក្ខជាតិ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា 2017
<< Konthea Phisey >>