អត្ថន័យ Rathana
Rathana ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Rathana ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃRathana ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Rathana


រតនា។ ជាឈ្មោះសម្រាប់ទាំងមនុស្សប្រុស និង មនុស្សស្រី រតនាមកពីពាក្យរតនះដែលមានន័យថាទ្រពសម្បត្តិ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017
<< PR Selfie >>