អត្ថន័យ Sovanna
Sovanna ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Sovanna ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃSovanna ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0   3

Sovanna


សុវណ្ណា។ ភាគច្រើនឈ្មោះនេះប្រើសម្រាប់មនុស្សប្រុស។ សុវណ្ណាមកពីពាក្យសុវណ្ណដែលមានន័យថាភ្នំ
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃSovanna
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Sotheary Troll >>