អត្ថន័យ Phisey
Phisey​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Phisey ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃPhiseyខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   1

Phisey


ពិសី។ ជាឈ្មោះទូទៅដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សស្រី។ ពិសីមានន័យថាមនុស្សស្រីស្រស់សោភា
Sivhoung Ea - 20 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃPhisey
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< Phalla PR >>