អត្ថន័យ Zombie
Zombie​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ Zombie ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃZombieខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

2   3

Zombie


ពពួកបីសាច រឺ ខ្មោចឆៅដែលតែងតែតាមយារយីមនុស្ស។ ភាគច្រើនវាសុីសាច់មនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយជាអាហារ។
Sivhoung Ea - 21 កញ្ញា, 2017

បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃZombie
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< YOLO Philosophy >>