អត្ថន័យ neo-colony
neo-colony​ មានន័យថាអ្វីដែរ? ខាងក្រោមនេះអ្នករកឃើញអត្ថន័យមួយសម្រាប់ពាក្យ​​ neo-colony ​។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃneo-colonyខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

neo-colony


នវអាណានិគម
ប្រភព: km.wiktionary.org
<< order tributary state >>