អត្ថន័យ ហិរញ្ញវត្ថុ
ហិរញ្ញវត្ថុ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ4អត្ថន័យនៃពាក្យហិរញ្ញវត្ថុទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

20   5

ហិរញ្ញវត្ថុ


I. រូបិយវត្ថុ រូបិយវត្ថុជាចំណែកមួយនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ដែលប្ [..]
ប្រភព: km.wikipedia.org

2

0   0

ហិរញ្ញវត្ថុ


ឋេវារបស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019

3

0   1

ហិរញ្ញវត្ថុ


តួនាទីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
Roem mony roth - 11 កញ្ញា, 2019

4

0   1

ហិរញ្ញវត្ថុ


រូបិយវត្ថុសំរាប់ប្រើប្រាស់ឬចែករំលែកពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត
អនាមិក - 11 កញ្ញា, 2019


បន្ថែមពីលេីអត្ថន័យនៃហិរញ្ញវត្ថុ
រាប់ពាក្យបាន:
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល: (* ជម្រើស)

<< 2013 Southeast Asian Games Logo.png គំរោងអាជីវកម្ម >>

វចនានុក្រម.com គឺវចនានុក្រមដែលបានសរសេរដោយមនុស្សដូចអ្នកនិងខ្ញុំ។
សូមជួយបន្ថែមពាក្យមួយ។ ពាក្យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍!

បន្ថែមអត្ថន័យ