អត្ថន័យ ហិរញ្ញវត្ថុ
ហិរញ្ញវត្ថុ​ មានន័យថាអ្វីដែរ? នៅទីនេះអ្នករកឃើញ7អត្ថន័យនៃពាក្យហិរញ្ញវត្ថុទេ។ អ្នកអាចបន្ថែមនិយមន័យនៃហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

1

129 Thumbs up   13 Thumbs down

ហិរញ្ញវត្ថុ


ហិរញ្ញវត្ថុសំដៅទៅលើលុយឫថវិកាដែលអង្គការផ្តល់អោយ
អនាមិក - 17 កុម្ភៈ 2020

2

112 Thumbs up   22 Thumbs down

ហិរញ្ញវត្ថុ


I. រូបិយវត្ថុ រូបិយវត្ថុជាចំណែកមួយនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ដែលប្រព្រឹត្តទៅឥតឈប់ឈរនេះ ហើយគេចាត់ទុកមុខងារចំបាច់របស់វាជា ប្រេងរំអិល នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ ការសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃរូបិយវត្ថុ គឺជាការពិច [..]
ប្រភព: km.wikipedia.org

3

96 Thumbs up   7 Thumbs down

ហិរញ្ញវត្ថុ


ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាវត្ថុទាំងឡាយដែលអាចបំលែងជាសាច់ប្រាក់យកទៅដោះដូរ ទំនិញ ឬសេវាកម្មបាន ហើយគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅ។
Chivorn - 4 មករា 2021

4

40 Thumbs up   6 Thumbs down

ហិរញ្ញវត្ថុ


រូបិយវត្ថុៈ គឺជាអ្វីមួយដែលជាមធ្យោបាយដោះដូរ គឺជាមធ្យោបាយទូរទាត់
Phon Vath - 21 កញ្ញា 2020

5

33 Thumbs up   11 Thumbs down

ហិរញ្ញវត្ថុ


តួនាទីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
Roem mony roth - 11 កញ្ញា 2019

6

24 Thumbs up   7 Thumbs down

ហិរញ្ញវត្ថុ


រូបិយវត្ថុសំរាប់ប្រើប្រាស់ឬចែករំលែកពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត
អនាមិក - 11 កញ្ញា 2019

7

17 Thumbs up   6 Thumbs down

ហិរញ្ញវត្ថុ


ឋេវារបស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
អនាមិក - 11 កញ្ញា 2019
<< 2013 Southeast Asian Games Logo.png គំរោងអាជីវកម្ម >>