នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ! បន្ថែមអត្ថន័យ

អត្ថន័យថ្មីបំផុត
1 Thumbs up   1 Thumbs down

អៀវ


ʔum
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

អាង


ʔiəm
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ឡាយ


ឡុង
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ហ៊ុ


hou
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ហាក៉


ហុង
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

សោម


Saturday
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

សេង


sein
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ស៊ុយ


សៀង
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

សុង


son
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

សឺ


sok
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down

សាយ


sɨn
- 15 កញ្ញា 2017

2 Thumbs up   0 Thumbs down

សាង


saːn
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

វង្ស


sɑː
- 15 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

លឹម


វ៉ាង
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   4 Thumbs down

លី


លីវ
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

យូ


លិម
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ភី


yun
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ប៉ាង


ពេជ្រ
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ទេព


Ny
- 15 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ទុំ


ទ្រី
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ទាវ


ទី
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

តាង


ថន
- 15 កញ្ញា 2017

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ឌួង


Droplets of water
- 15 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ញឹ


ឌុល
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ជ័យ


ឈឹម
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ជាម


cɨm
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   1 Thumbs down


ជា
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ចេង


ចេន
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ចាន់


ចាប
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ឃីម


ចន្ទ
- 15 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ឃិ


Chinese 钦 (respect, admiration)
- 15 កញ្ញា 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ខាត់


ឃាង
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

កែប


កែវ
- 15 កញ្ញា 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

កូយ


កឹម
- 15 កញ្ញា 2017

ទំព័រ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10