នៅ វចនានុក្រម.com អ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងរាប់ពាន់វចនានុក្រមនៅពេលដំណាលគ្នា។ អត្ថន័យរាប់ពាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់យើងត្រូវបានបន្ថែមដោយមនុស្សដូចជាអ្នក។ ពាក្យនិងអត្ថន័យទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍។ អត្ថន័យទាំងនេះអាចជាឈ្មោះ ពាក្យលំបាក​​​​ ពាក្យភាសាបរទេស ឬពាក្យដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ សូមជួយធ្វើឱ្យយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយរីករាយនិងបន្ថែមពាក្យមួយ!. បន្ថែមអត្ថន័យ.

អត្ថន័យថ្មីបំផុត
0   0

add


ថែម បន្ថែម បូក បូកថែម រួម រួមបញ្ចូល រួមបន្ថែម បញ្ចូលថែម ដាក់ថែម ដាក់បញ្ចូល ដាក់បន្ថែម បូកបន្ថែម ថែមពីលេី កើន កើនឡើង បូកបញ្ចូល កើនបន្ថែម បំប៉ោង បំប៉ោងថែម ធ្វើអោយកើន
Sivhoung - 16 កញ្ញា, 2017

0   0

វណ្ណា


(vahna): gold, golden, from Sanskrit varṇa (वर्ण)
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ទី


(toy-ee): Thủy (Vietnamese version of Chinese 水), meaning water
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

សំណាង


lucky
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

ម៉ាលី


(mahlee)
- 15 កញ្ញា, 2017

0   1

គុន្ធា


(kunt-hee-ah)
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

កុសល


(kohsahl)meaning good deed
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

ចិន្ដា


(chahndah): (More popular Khmer names) meaning heart or mind
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

ស្រី


(sareiy): (Khmer, meaning girl; from the Sanskrit strī́ [स्त्री])
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ជា


(chee-ay-tah) meaning birth, nation, origin
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0


Balin
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

អៀវ


ʔum
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

អាង


ʔiəm
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ឡាយ


ឡុង
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ហ៊ុ


hou
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ហាក៉


ហុង
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

សោម


Saturday
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

សេង


sein
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ស៊ុយ


សៀង
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

សុង


son
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

សឺ


sok
- 15 កញ្ញា, 2017

0   1

សាយ


sɨn
- 15 កញ្ញា, 2017

2   0

សាង


saːn
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

វង្ស


sɑː
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

លឹម


វ៉ាង
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

លី


លីវ
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

យូ


លិម
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ភី


yun
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ប៉ាង


ពេជ្រ
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ទេព


Ny
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ទុំ


ទ្រី
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ទាវ


ទី
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

តាង


ថន
- 15 កញ្ញា, 2017

2   0

ឌួង


Droplets of water
- 15 កញ្ញា, 2017

1   0

ញឹ


ឌុល
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ជ័យ


ឈឹម
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ជាម


cɨm
- 15 កញ្ញា, 2017

0   1


ជា
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ចេង


ចេន
- 15 កញ្ញា, 2017

0   0

ចាន់


ចាប
- 15 កញ្ញា, 2017

ទំព័រ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10